Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Eläinfysioterapeutit r.y, Finlands Djurfysioterapeuter r.f. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisia lyhenteitä SEF tai FDF. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää eläinfysioterapeuttien ammattitaitoa ja toimintamahdollisuuksia sekä lisätä yhteistyötä eläinlääkintätoimessa olevien ammattikuntien kanssa. Yhdistys toimii eläinfysioterapeutteja yhdistävänä ja heidän etujaan ajavana järjestönä. Yhdistys velvoittaa jäsenensä toimimaan aina eläinten hyvinvoinnin puolesta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja/tai tukee ammattitaitoa ylläpitävää ja lisäävää koulutusta, järjestää toimintaa, jonka tarkoituksena on tehdä eläinfysioterapiaa tunnetuksi ja kehittää yhteistyötä muun eläinlääkintätoimen kanssa. Yhdistys lähettää jäsenkirjeet ja ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä osallistuu kansainväliseen toimintaan.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys kerää vuosittaisen jäsenmaksun jäsenistöltään.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä on kiinnostunut eläinfysioterapiasta. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä vain fysioterapeutteja. Varsinaisella jäsenellä tulee olla eläinfysioterapian täydennyskoulutus ja hänen tulee olla Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen. Yhdistyksen jäsenistä on uuden jäsenen hyväksymishetkellä oltava vähintään 2/3 fysioterapeutteja. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakijat jäseniksi kirjallisen hakemuksen perusteella. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi.

Varsinaisten ja kannatusjäsenten lisäksi voi yhdistys vuosikokouksessaan kutsua kunniajäsenikseen eläinfysioterapeuttien toimintaa kunniakkaasti edistäneitä henkilöitä.

Jäsenmaksun maksavat vain varsinaiset ja kannatusjäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamisesta annetaan kirjallinen ilmoitus ja siitä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kaikkien hallitusten jäsenten tulee olla fysioterapeutteja.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Nimen kirjoittamisessa on aina kaksi henkilöä mukana.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä aikana tammi – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus niin katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on kirjallisesti esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni, kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.